Tuesday, April 12, 2011

All grown up: Lourdes Leon takes on Fashion World